Uprawnienia budowlane

Skład zespołów inżynieryjno-projektowych tworzą osoby posiadające uuprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

  • architektonicznej
  • konstrukcyjno-budowlanej
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
  • telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej i radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą